Ogłoszenia

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Likwidator Stowarzyszenia Ambasada Mazur z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 8, 11‑500 Giżycko, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164836, podaje do publicznej wiadomości, że stosownie do postanowienia Sadu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o sygn. OL.VIII NS REJ. KRS 8340/19/183 – Stowarzyszenie zostało postawione w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia (więcej…)

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie

Starosta Giżycki we współpracy ze Stowarzyszeniem ADELFI prowadzącym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku (więcej…)

Zaproszenie na wizytę studyjną

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do Gdańska w dniach 5-6 listopada br. Tematyka wizyty – Mieszkalnictwo wspierane. (więcej…)

Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

16 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w siedzibie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku. Przedmiotem posiedzenia było zapoznanie się z istniejącym w obszarze powiatu giżyckiego systemem działań edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przed odpadami (więcej…)

Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie złożyło w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) – pozakonkursowym, ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Wychowanie żeglarskie młodzieży z Miasta i Gminy Ryn.” (więcej…)

Hipoterapia i jazda konna dla uczestników SOSW

Od 1 października ruszyły przygotowania do realizacji projektu „Hipoterapia i jazda konna – chcemy rozwijać i pomagać”, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”, a dofinansował go Urząd Miasta Giżycko (więcej…)

Bartłomiej Osior drugi w XII Półmaratonie Ełk

Bartłomiej Osior z Wydmin zajął II miejsce w dwunastej edycji Półmaratonu Ełk. Zawody wygrał utytułowany zawodnik z Rosji, Valeriy Pavlichuk, a podium uzupełnił Ełczanin Marcin Getek. (więcej…)

UWAGA ZMIANY!!! Ogłoszono otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna w 2020 r.

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2020 roku. Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 31 października 2019 r. do godz. 11:00 (więcej…)

Zaproszenie na XIII obchody Dnia Różowej Wstążeczki

Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek” zaprasza mieszkańców Giżycka i powiatu giżyckiego na XIII obchody Dnia Różowej Wstążeczki pod hasłem „Rak piersi nie zna metryki”, które odbędą się 19 października 2019 r. o godz. 16:30 w Giżyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8. (więcej…)

Mocni biegacze z Wydmin zdominowali VII Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów

VII Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920 r. rozegrany został 7 października w Susku Starym pod Ostrołęką. Wydmińscy biegacze nie mieli sobie równych, odnosząc zwycięstwa w kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz z kategorii drużynowej. (więcej…)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/