Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

II kadencji (2018-2020)

Przewodnicząca – Sabina Wanda Kirson

Wiceprzewodniczący – Andrzej Szocik

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji (2018–2020) została utworzona 15 stycznia 2018 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Skład Rady

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Andrzej Gasiul – przedstawiciel Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „KORMORAN”
 2. Andrzej Szocik – przedstawiciel Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych
 3. Ewa Jenek-Dudar – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji Tańca LECDANCE
 4. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie
 5. Jadwiga Borkowska-Żurek – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddziału w Giżycku
 6. Elżbieta Tomanek-Kazana – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Rydzewa
 7. Sabina Wanda Kirson – przedstawicielka Stowarzyszenia „Kochamy Mazury”
 8. Bogdan Zdanowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo

2) Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Monika Łępicka-Gij
 2. Elżbieta Januszkiewicz

3) Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Zbigniew Piestrzyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 2. Ryszard Należyty – zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady – zgodnie z Regulaminem pracy Rady – należy:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 • dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 • współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

 

Zapraszamy do współpracy z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego za pośrednictwem:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
tel.  (87) 428-59-58 wew. 59
e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

www.powiatgizycki.pl
www.ngomazury.pl/organizacja/radapozytku

 

Zapraszamy zainteresowane osoby na posiedzenia Rady. Poniżej ramowy plan pracy Rady na 2019 r.:

Termin posiedzenia Tematyka posiedzeń
STYCZEŃ 1. Opiniowanie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019-2026.

2.   Propozycje do Planu pracy na 2019 r.

KWIECIEŃ   1.     Zapoznanie się z regrantingiem.

  2.   Informacja o stanie wykorzystania środków po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.

  3.     Przyjęcie katalogu dokumentów do konsultacji w 2019 r.

MAJ 1.    Zapoznanie się i analiza organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu pod kątem ich ilości i rodzaju prowadzonej działalności, możliwości i faktycznego udziału w realizacji zadań powiatu.

2.    Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na 2019 r.

3.    Przyjęcie katalogu dokumentów do konsultacji w 2019 r.

CZERWIEC 1.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

2.  Zapoznanie się i analiza organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu pod kątem ich ilości i rodzaju prowadzonej działalności, możliwości i faktycznego udziału w realizacji zadań powiatu.

3.   Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na 2019 r.

4.  Przyjęcie katalogu dokumentów do konsultacji w 2019 r.

WRZESIEŃ 1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – analiza możliwości faktycznego ich udziału.

2. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach i związkach oraz realizacji porozumień i umów partnerskich (w tym: współpraca międzynarodowa) w roku 2018 i I połowie 2019.

PAŹDZIERNIK 1.  Podjęcie próby konsolidacji w zakresie działań proekologicznych w interesie społeczności lokalnych obszaru powiatu przedstawicieli jednostek samorządowych, rządowych, organizacji pozarządowych, PGL Lasy Państwowe. Rozpoznanie zewnętrznych źródeł finansowania, analiza możliwości włączenia organizacji pozarządowych dla jego wzmocnienia.

2. Zapoznanie się z istniejącym w obszarze powiatu giżyckiego systemem działań edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przed odpadami w tym i odpadami komunalnymi łącznie z ich selektywną zbiórką w miejscu ich powstawania. Analiza możliwości włączenia organizacji pozarządowych do jego wzmocnienia. Rozpoznanie źródeł finansowania: wewnętrznych i zewnętrznych.

3.    Zgłaszanie propozycji do ramowego planu pracy na rok 2020.

LISTOPAD 1.    Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatu Giżyckiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2018 i I połowę 2019.

2.    Omówienie propozycji do ramowego planu pracy na rok 2020.

GRUDZIEŃ Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na 2020 r.

 

 

Zaproszenia na posiedzenia Rady:

Termin posiedzenia Godzina Sala Program spotkania
12.02.2018 r. 15.00 sala konferencyjna POBIERZ
14.03.2018 r. 15.00 pokój nr 6 POBIERZ
18.04.2018 r. 15.00 pokój nr 6 POBIERZ
30.05.2018 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
29.06.2018 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
25.09.2018 r. 13.00 sala konferencyjna POBIERZ
08.11.2018 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
17.12.2018 r. 13.00 sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5 POBIERZ
16.01.2019 r. 13.00 sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5 POBIERZ
02.04.2019 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
24.05.2019 r. 13:00 pokój nr 6 POBIERZ
12.06.2019 r. 12:30 sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5 POBIERZ
20.09.2019 r. 13:00 sala konferencyjna POBIERZ

 

Stanowiska i opinie Rady:

Uchwała nr z dnia w sprawie
1.2018 12.02.2018r. wyboru Przewodniczącej Rady
2.2018 12.02.2018r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
3.2018 18.04.2018r. Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2018 r.
4.2018 18.04.2018r. przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2018 r.
5.2018 08.11.2018r. zaopiniowania projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”
6.2019 16.01.2019r. zaopiniowania projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019-2026”
7.2019 12.06.2019r. przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2019 r.
8.2019 12.06.2019r. Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2019 r.
9.2019 12.06.2019r. poparcia petycji mieszkańców Giżycka i okolic dotyczącej zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego
10.2019 12.06.2019r. podjęcia działań w celu zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego
11.2019 12.06.2019r. możliwości udzielenia jednorazowego upoważnienia do reprezentowania członka na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
12.2019 12.06.2019r. stanowiska Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego dotyczącego wykorzystania środków finansowych pozostałych po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019

 


 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

I kadencji (2015-2017)

Informacje [pobierz]

Sprawozdanie [pobierz]

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/