Projekty składane

PROJEKTY OCZEKUJĄCE NA OCENĘ

EDUKACJA

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Tytuł: Modernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Źródło finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki Budżet państwa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Koszt projektu ogółem: 1 225 847,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 075 847,00 zł

wniosek złożono: 02.04.2019


Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Tytuł: Zwiększenie zatrudnienia poprzez rozwój ruchu turystycznego dzieci i młodzieży

Źródło finansowania: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 2 843 552,31 zł

Kwota dofinansowania: 2 417 019,40 zł

data złożenia wniosku 30.09.2019
okres realizacji: 01.03.2020-01.03.2022
kwota projektu: 656 557,91 euro
wysokość dofinansowania: 558074,21 euro


Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Tytuł: Współpraca sukcesem w terapii

Źródło finansowania: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 1 819 900,58 zł

Kwota dofinansowania: 1 546 915,44 zł

data złożenia wniosku: 30.09.2019
okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022
kwota projektu: 420 203,32 euro
wysokość dofinansowania: 357 172,81 euro wniosek w trakcie oceny

———————————————————————————————————————–

 

DROGOWE

Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 1710N na odcinku Szczepanki – Wydminy

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 1 200 522,64 zł

Kwota dofinansowania: 600 261,32 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.
okres realizacji: 2020 r.


Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt ogółem: 637 324,18 zł

Kwota dofinansowania: 318 662,09 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.

okres realizacji: 2020 r.


Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 1 168 028,62 zł

Kwota dofinansowania: 584 014,31 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.
okres realizacji: 2020 r.


Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 1 213 155,51 zł

Kwota dofinansowania: 606 577,75 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.
okres realizacji: 2020 r.


Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt ogółem: 1 399 611,15 zł

Kwota dofinansowania: 699 805,57 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.
okres realizacji: 2020 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/