Projekty drogowe

Przebudowa drogi pow. nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Sucholaski na odcinku m. Kożuchy Wlk

Źródło finansowania: PRGiPID (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej) / Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 1 988 070,09 zł

Kwota dofinansowania: 994 035,04 zł

Data złożenia wniosku 12.09.2018 r.

————————————————————————————————————————

Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 1 414 116,44 zł

Kwota dofinansowania: 1 131 293,15 zł

wniosek złożono 12.04.2019 r.


Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki koło miejscowości Brożówka (przebudowa drogi)

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 972 969,88 zł

Kwota dofinansowania: 778 375,90 zł

wniosek złożono 12.04.2019 r.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 2 699 884,67 zł

Kwota dofinansowania: 2 159 907,74 zł

wniosek złożono 12.04.2019 r.


Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 4 420 081,24 zł

Kwota dofinansowania: 3 536 065,00 zł

wniosek złożono 12.04.2019 r.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow., w miejscowości Wężówka

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 2 975 567,66 zł

Kwota dofinansowania: 2 380 454,13 zł

wniosek złożono 12.04.2019 r.


Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 228 055,62 zł

Kwota dofinansowania: 182 444,50 zł

wniosek złożono 12.04.2019 r.


E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 904 190,08 zł

Kwota dofinansowania: 768 561,57 zł

wniosek złożono 30.04.2019 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/