Edukacja i e-administracja

KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – KOMPETENTNY UCZEŃ

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Erasmus + – Mobilność nauczycieli / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kwota projektu ogółem: 102 524,12PLN

Kwota dofinansowania: 102 524,12 PLN

Wniosek złożono 02.02.2018 r.
Numer projektu 2018-1-PL01-KA101-047821,
realizacja projektu 01.06.2018-31.05.2020,
23 498,00EUR kurs euro na dzień 18.07.2018 = 4.3631 zł


OD PRAKTYKI DO ZATRUDNIENIA – EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020; IV oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 270 323,19 zł

Kwota dofinansowania: 270 323,19 zł

Wniosek złożony 01.02.2018 r.
Okres realizacji: 01.09.2018-31.05.2020
Nr umowy: POWER-2018-1-PL01-KA102-047611


EUROPEJSKIE DOSKONALENIE ZAWODOWE

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 330 073,04 zł

Kwota dofinansowania: 330 073,04 zł

realizacja od 01.112018 do 31.03.2020


Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zespół Szkół Zawo-dowych  RPO Woj. W-M na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działa-nie 2.4 Rozwój kształce-nia
i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego – projekty konkursowe (1 typ) Europejski Fun-dusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fun-dusz Społeczny 917 950,00 zł 917 950,00 zł Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18.
Nr umowy: RPWM.02.04.01-28-0066/18-00
Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020 w trakcie realizacji
9 9 Powiat Giżycki /
II Liceum Ogólno-kształcące im. Gustawa Gize-wiusza Podniesienie jakości oferty eduka-cyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich RPO Warmia i Mazury Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Europejski Fun-dusz Rozwoju Regionalnego 622 112,17 zł 586 212,17 zł 23.02.2018 – data złożenia wniosku
okres realizacji: 01.08.2018-31.07.2020
RPWM.02.02.01-28-0124/17-00 w trakcie realizacji
10 10 Powiat Giżycki /
II Liceum Ogólno-kształcące im. Gustawa Gize-wiusza GOAL- Google oferuje aplikacje do lekcji Erasmus+ Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Eduka-cja szkolna: Partnerstwa strategiczne „Współpra-ca szkół – Akcja KA 229 Europejski Fun-dusz Społeczny 151 183,77 zł 151 183,77 zł data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.
kwota projektu ogółem: 35.075 euro
kwota dofinansowania: 35.075 euro
przelicznik z 12.09.2018 w trakcie realizacji2„STAWIAMY NA TURYSTYKĘ WARMII I MAZUR”

 

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 1.962.471,60 PLN

Kwota dofinansowania:  1.766.224,44 PLN

———————————————————————————————————————

2
„KADRY INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI – EKONOMIA WODY”

 

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 750.495,03 PLN

Kwota dofinansowania:  637.920,77 PLN

———————————————————————————————————————————

erasmus

„KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – KOMPETENTNY UCZEŃ”

 

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Erasmus+Mobilność nauczycieli

Kwota projektu ogółem: 102.524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102.524,12 PLN

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2020


erasmus„OD PRAKTYKI DO ZATRUDNIENIA – EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 270.323,19 PLN

Kwota dofinansowania:  270.323,19 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.05.2020


„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE ZAWODOWE”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kwota projektu ogółem: 330.073,04 PLN

Kwota dofinansowania:  330.073,04 PLN

Okres realizacji: 01.011.2018 – 31.03.2020


2„PROGRAM WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 917.950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  917.950,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020


2„PODNIESIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z OBSZARU KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 622.112,17 PLN

Kwota dofinansowania:  586.212,17 PLN

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020


erasmusGOAL – GOOGLE OFERUJE APLIKACJE DO NAUKI”

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Erasmus +

Kwota projektu ogółem: 151.183,77 PLN

Kwota dofinansowania:  151.183,77 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/