Rynek pracy

AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (IV)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Tytuł: „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (IV)”

Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie giżyckim

Źródło finansowania: RPO WiM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś 10: Regionalny rynek pracy; Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1 970 461,22 zł

Kwota dofinansowania: 1 970 461,22 zł

Data złożenia wniosku: 25.01.2018 / Data wybrania projektu: 31.01.2018 / umowa o dofinansowanie projektu nr: RPWM.10.01.00-28-0011/18-00 z 23.02.2018
Okres realizacji: 01.01-31.12.2018


PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Tytuł: Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Cel: Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Źródło finansowania: Program z rezerwy Funduszu Pracy Budżet Państwa / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (środki znajdujące się w rezerwie Ministra)

Koszt projektu ogółem: 360 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 360 000,00 zł

data złożenia: marzec 2018 / decyzja MRPiPS z 25.04.2018 Nr DF.I.4021.14.3.2018.MZ/MG
okres realizacji: 1.04.2018-31.12.2018. (roboty publiczne 24 os.)


PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Tytuł: Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Cel: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Źródło finansowania: Program z rezerwy Funduszu Pracy Budżet Państwa / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (środki znajdujące się w rezerwie Ministra)

Koszt projektu ogółem: 513 100,00 zł

Kwota dofinansowania: 513 100,00 zł

data złożenia: maj 2018 / decyzja MRPiPS z 22.06.2018 Nr DF.I.4021.14.4.2018.AŁ/MG 
okres realizacji: 15.06.2018-30.09.2019. (prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego)


PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Tytuł: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Źródło finansowania: Program z rezerwy Funduszu Pracy Budżet Państwa / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (środki znajdujące się w rezerwie Ministra)

Koszt projektu ogółem: 151 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 151 500,00 zł

data złożenia: sierpień 2018 / decyzja MRPiPS z 06.09.2018Nr DF.I.4021.14.5.2018.AŁ/MG

okres realizacji: 01.09.2018-30.09.2019. (prace interwencyjne, szkolenia)


AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (IV)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Tytuł: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (IV)

Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 994 617,61 zł

Kwota dofinansowania: 994 617,61 zł

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


PROGRAM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA WSI

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Tytuł: Program aktywności zawodowej osób zamieszkujących na wsi

Cel: Organizacja robót publicznych program z rezerwy Funduszu Pracy Budżet Państwa / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (środki znajdujące się w rezerwie Ministra)

Koszt projektu ogółem: 200 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Projekt realizowany do 31.12.2019 r.


AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (V)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Tytuł: Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (V)

Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie Giżyckim.

Źródło finansowania: RPO WiM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś 10: Regionalny rynek pracy; Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1 588 126,23 zł

Kwota dofinansowania: 1 588 126,23 zł

Projekt jest realizowany od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/