Projekty w okresie trwałości

Okres trwałości projektu – z przepisów prawa warunkujących przyznanie dofinansowania na projekt, wynika obowiązek utrzymania inwestycji przez okres 5 lat od dnia przekazania beneficjentowi płatności końcowej.

Interpretacja Ministerstwa w sprawie określenia okresu trwałości dla projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Interpretacja Ministra Zdrowia  

——————————————————————————————————————-

„PRZEBUDOWA DR. POW. NR 1734N NA ODCINKU JEZIOROWSKIE – KRUKLANKI O DŁUGOŚCI 1500M”. 

 Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koszt projektu ogółem: 1 335 459,83 PLN

Kwota dofinansowania: 849 752,00 PLN

Data złożenia wniosku: 24.03.2016 rok

Okres realizacji: 30.08.2016 – 31.08.2017 rok

———————————————————————————————————

erasmus

„STRATEGICZNE PARTNERSTWO EDUKACYJNE POWIAT GIŻYCKI – MIASTO ALYTUS”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus +

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej

Koszt projektu ogółem: 1.231.734,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.231.734,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2015-31.08.2017 rok

Cel projektu: Rozwiązanie przez Powiat Giżycki oraz Miasto Alytus na Litwie jednego z istotniejszych wspólnych problemów edukacyjnych tj. niskich osiągnięć uczniów w zakresie podstawowych umiejętności. Drogą do zwiększenia jakości edukacji będzie zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. Wspólne działania Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus w zakresie dokształcania nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W szczególności wspierani będą nauczyciele w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania i powiązanych kompetencji cyfrowych. W projekcie przewidziany jest udział 10 szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu giżyckiego oraz 60 nauczycieli.

—————————————————————————————————————————

003

„OD WSPÓLNYCH KORZENI KU WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI – PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW I PRZĘDZEŃ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Kwota projektu ogółem: 28353,96 PLN

Kwota dofinansowania:  28353,96 PLN

Data złożenia wniosku: do 31.12.2016 roku

Okres realizacji: I połowa 2017 roku

—————————————————————————————————————————————

indeks

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / OBJĘCIE WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OKREŚLONYCH W ART. 49 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, SZKOLENIA INDYWIDUALNE)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program z Rezerwy Funduszu Pracy

Koszt projektu ogółem: 346900,00 PLN

Kwota dofinansowania: 244400,00 PLN

Data złożenia wniosku: maj 2016 rok

Okres realizacji: 01.06.2016 – 31.05.2017 rok

———————————————————————————————————————

erasmus

„EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wiedza uczniów i kadry edukacyjnej); Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 265.801,20 PLN

Kwota dofinansowania: 265.801,20 PLN

Data złożenia wniosku: 03.03.2015 rok

Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2017 rok

Data upływu okresu trwałości: 25.08.2022 rok

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy obowiązujące w branży hotelarsko-gastronomicznej. Realizacja projektu umożliwi poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach szkolnych i zastosowanie ich w praktyce, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, w tym branżowym itp. Uczestnicy będą mogli zdobyć nowe cenne doświadczenia zawodowe, a tym samym poprawić kompetencje zawodowe i atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. projekt zakłada dwa wyjazdy na praktyki zagraniczne. W ramach projektu 32 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz odbędą praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

 

————————————————————————————————————————

erasmus

„EUROPEJSKIE STANDARDY W POLSKIEJ EDUKACJI ZAWODOWEJ” MOBILNOŚĆ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ ORAZ PRAKTYKI ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAGRANICZNYCH UCZNIÓW KLAS TRZECICH TECHNIKUM”.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus +

Koszt projektu ogółem: 393621,56 PLN

Kwota dofinansowania:  393621,56 PLN

Okres realizacji: 01.06.2015 – 12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 2021 rok

——————————————————————————————————————–

erasmus

„SYNERGIA NA RZECZ NEET-sów I KSZTAŁCENIE DUALNE”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus +

Koszt projektu ogółem: 173.199,94 PLN

Kwota dofinansowania: 173.199,94 PLN

Okres realizacji: 01.03.2015-31.08.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 13.01.2021 rok

Cel projektu: rozwinięcie korzystnych warunków dla młodzieży do zaangażowania się w działania edukacyjne i rynek pracy w celu rozwoju potrzebnych umiejętności. Celem projektu jest analiza najlepszych metod pracy zmniejszających wykluczenie społeczne poprzez efektywne szkolenie zawodowe, badanie cech kształcenia dualnego jako formy kształcenia zawodowego oraz wykorzystanie metodologii włączania społecznego, szkolenia i integracji na rynku pracy poprzez kształcenie dualne jako formy organizacji kształcenia bezrobotnych w edukacji i kształceniu zawodowym młodzieży.

———————————————————————————————————————————

power

„WIELOJĘZYCZNOŚĆ W II LO KLUCZEM DO EUROPY”

 

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Koszt projektu ogółem: 93.274,81 PLN

Kwota dofinansowania: 93.274,81 PLN

Okres realizacji: 31.12.2014-30.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: kwiecień 2021 rok

Cel projektu: Projekt polega na doskonaleniu językowym na nauczycieli języka angielskiego i francuskiego poprzez 2-tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wielkiej Brytanii i Francji.

———————————————————————————————————————————–

indeks

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / OBJĘCIE WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OKREŚLONYCH W ART. 49 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, SZKOLENIA INDYWIDUALNE)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program z Rezerwy Funduszu Pracy

Koszt projektu ogółem: 230000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 230000,00 PLN

Okres realizacji: 15.09.-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 09.12.2021 rok

———————————————————————————————————————————

indeks

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / OBJĘCIE WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH W REGIONACH WYSOKIEGO BEZROBOCIA REALIZUJĄCYCH ROBOTY PUBLICZNE (ROBOTY PUBLICZNE)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program z Rezerwy Funduszu Pracy

Koszt projektu ogółem: 414000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 414000,00 PLN

Okres realizacji: 01.06-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 09.12.2021 rok

———————————————————————————————————————–

1

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (II)” / ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: POWER 2014-2020

Działanie: 11.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – projekt pozakonkursowy

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 904370,85 PLN

Kwota dofinansowania: 904370,85 PLN

Data złożenia wniosku: 15.03.2016 rok

Okres realizacji: 01.01-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 03.11.2021 rok

———————————————————————————————————————

erasmus

„ZAGRANICZNE PRAKTYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW BRANŻY GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIEJ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +; Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 130.351,00 PLN

Kwota dofinansowania: 130.351,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2014-30.06.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 30.09.2021 rok

Cel projektu: przygotowanie uczestników do wyjazdu oraz odbycie przez nich 2-tygodniowej praktyki zawodowej w Dreźnie w hotelach i restauracjach o wysokim standardzie.

—————————————————————————————————————————-

erasmus

„NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA DROGĄ DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy kadry edukacyjnej), Sektor: Edukacja szkolna

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 22.163,40 PLN

Kwota dofinansowania: 22.163,40 PLN

Data złożenia wniosku: 03.03.2015 rok

Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 15.09.2021 rok

Cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez 2-tydodniowe szkolenia nauczycieli języka angielskiego. Bezpośrednim efektem szkolenia będzie wzmocnienie kompetencji metodyczno-językowych kadry pedagogicznej szkoły z zakresu nauczania języka angielskiego.

Partnerem w projekcie jest: Tellus (Group) Limited – Work Experience UK

—————————————————————————————————————————–

2

„AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (II)” / ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA W POWIECIE GIŻYCKIM.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: RPO WiM 2014-2020

Priorytet: Oś 10: Regionalny rynek pracy; Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 844534,95 PLN

Kwota dofinansowania: 844534,95 PLN

Data złożenia wniosku: 18.03.2016 rok

Okres realizacji: 01.01-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 01.09.2021 rok

—————————————————————————————————————————

power

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie: 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – projekt pozakonkursowy

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1.293.314,96 PLN

Kwota dofinansowania: 1.293.314,96 PLN

Data złożenia wniosku: 20.04.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 02.06.2021 rok

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim.

———————————————————————————————————————————————

erasmus

„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W AUSTRII”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Erasmus +; Akcja: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 66.075,00 PLN

Kwota dofinansowania: 66.075,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: luty 2021 rok

Cel projektu: zrealizowanie wyjazdu 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych do Wiednia.

————————————————————————————————————————————–

„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku jest Partnerem w projekcie.

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 2 Turystyka; Działanie 2.2: Promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 164.774,00 PLN

Kwota dofinansowania: 140.057,90 PLN

Data złożenia wniosku: 14 grudzień 2009 rok

Okres realizacji: 2010 – 2012 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 30.06.2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 22.12.2020 rok

Cel projektu: wykonanie modernizacji lokali informacji turystycznych i ich dostosowanie do potrzeb obsługi ruchu turystycznego.

Strona internetowa projektu

————————————————————————————————————————————

„MOTORYZACYJNA WSPÓŁPRACA W EDUKACJI”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013. Fundusz Małych Projektów

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 481.432,25 PLN

Kwota dofinansowania: 427.183,03 PLN

Okres realizacji: 01.04.2014 – 30.09.2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 20.11.2020 rok

Cel projektu: Projekt realizowany we współpracy ze szkołą zawodową w Alytusie. Polega na wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego w kierunkach motoryzacyjnych, zorganizowaniu konferencji oraz staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli oraz turnieju motoryzacyjnego. W ramach projektu zakupiono pracownię samochodową oraz dokonano przebudowy samochodu z napędem benzynowym na napęd elektryczny.

———————————————————————————————————————————

„PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WOKÓŁ DROGI WODNEJ ŁĄCZĄCEJ KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I”

Lider Projektu: Gmina Orzysz

Partner Projektu: Powiat Giżycki

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 966.248,80 PLN

Kwota dofinansowania:  869.624,40 PLN

Wkład własny każdego z partnerów: 96.624,40 PLN

Data upływu okresu trwałości projektu: 10.08.2020 rok

————————————————————————————————————————————

„SORE DZIAŁAJĄ W SZKOLE – NOWY MODEL DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE GIŻYCKIM”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1.999.552,00PLN

Kwota dofinansowania: 1.699.594,00 PLN

Data złożenia wniosku: Listopad 2012 rok

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 07.07.2020 rok

Strona internetowa projektu

——————————————————————————————————————————–

„UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – BRYTYJSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci.

Koszt projektu ogółem: 144.315,00 PLN

Kwota dofinansowania: 144.315,00 PLN

Okres realizacji: 15.10.2012 – 15.04.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 01.07.2020 rok

———————————————————————————————————————————-

„ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUG SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W RYNIE”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 786.505,00 PLN

Kwota dofinansowania: 668.386,28 PLN

Okres realizacji projektu: 2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu:  11.06.2020 rok

 ——————————————————————————————————————————–

„KURS NA GIŻYCKO – WRÓĆMY NAD JEZIORA – KAMPANIA PROMOCYJNA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

Jednostka realizująca: Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 2 Turystyka; Działanie 2.2: Promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 590.013,50 PLN

Kwota dofinansowania: 501.511,47 PLN

Data złożenia wniosku: lipiec 2009 rok

Okres realizacji projektu: 13.01.2010  do czerwca 2012 rok

Zakończenie finansowe projektu: 13.07.2012 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 19.05.2020 rok

Cel projektu: podniesienie potencjału turystycznego Warmii i Mazur, wydłużenie sezonu turystycznego i podniesienie atrakcyjności regionu.

strona internetowa projektu

—————————————————————————————————————————————

„MY MŁODZI – NAM PRACA NIE ZASZKODZI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 6; Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 886.125,67 PLN

Kwota dofinansowania: 886.125,67 PLN

Data złożenia wniosku: 25.04.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 30.03.2020 rok

———————————————————————————————————————————————

„UCZMY SIĘ OD SIEBIE”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 1.315.307,00 PLN (588.136,94 Euro)

Kwota dofinansowania: 1.117.882,00 PLN (499.916,39 Euro)

Data złożenia wniosku: 17.01.2012 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: czerwiec 2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 04.03.2020 rok

Cel projektu: Projekt  adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – zakłada modernizację i dostosowanie do ich potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku oraz  Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus. Projekt obejmuje następujące działania: przebudowa budynku szkolnego SOSW w Giżycku i budynku Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus; zakup sprzętu dydaktycznego (komputery z oprogramowaniem, tablice interaktywne z oprogramowaniem, telewizory plazmowe dla SOSW); organizacja spotkań tematycznych: „Modernizacja zabytkowych i adaptowanych budynków edukacyjnych w Polsce i na Litwie” „Metody osiągania wysokiej wydajności energetycznej w adaptowanych i zabytkowych budynkach edukacyjnych” dla projektantów, przedstawicieli przedsiębiorców, użytkowników budynków edukacyjnych, nauczycieli i uczniów szkół budowlanych; organizacja konferencji i warsztatów artystycznych

strona projektu

———————————————————————————————————————————-

„NAUKA Z PASJĄ DROGĄ DO SUKCESU”

Jednostka realizująca: Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 9; Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 461.328,00 PLN

Kwota dofinansowania: 401.288,00 PLN

Data złożenia wniosku: 2013 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 30.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.02.2020 rok

—————————————————————————————————

„ROZWÓJ MOJĄ SZANSĄ – WIELOPROFILOWE WSPOMAGANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I AUTYZMEM”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 773.795,16 PLN

Kwota dofinansowania: 773.795,16 PLN

Data złożenia wniosku: kwiecień 2013 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 30.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.02.2020 rok

—————————————————————————————————————————————

„PODNOSZENIE KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM NR 3 DROGĄ DO ICH SUKCESU ZAWODOWEGO”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 993.974,75 PLN

Kwota dofinansowania: 867.242,97 PLN

Data złożenia wniosku: marzec 2013 rok

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 03.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.02.2020 rok

 

——————————————————————————————————————————————–

„ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I WSPÓŁPRACY W EDUKACJI ZDROWOTNEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 457.952,00 PLN (588.136,94 Euro)

Kwota dofinansowania: 412.157,00 PLN (499.916,39 Euro)

Okres realizacji projektu:  2013-2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 29.12.2019 rok

————————————————————————————————————————————

„PROFESJONALNE PRAKTYKI W NIEMCZECH W BRANŻY HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH SZANSĄ NA ICH MOBILNOŚĆ ZAWODOWĄ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

Program: Leonardo da Vinci; Program „Uczenie się przez całe życie”

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 297.366,19 PLN

Kwota dofinansowania: 297.366,19 PLN

Data złożenia wniosku: 29.01.2013 rok

Okres realizacji: 01.08.2013-31.08.2013rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 22.12.2019 rok

———————————————————————————————————————————

„PRACA – NAJLEPSZY WYBÓR”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 6; Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekt systemowy.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 4.931.786,40 PLN

Kwota dofinansowania: 4.480.300,00 PLN

Wkład prywatny przedsiębiorców: 451.486,40 PLN

Data złożenia wniosku: 31.03.2014 rok

Cel projektu: poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych z powiatu giżyckiego.

Data upływu okresu trwałości projektu: 04.11.2019 rok

Strona internetowa projektu

—————————————————————————————————————————–

„STWÓRZMY NOWY INNOWACYJNY MODEL EDUKACJI DLA NASZYCH UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Program Uczenie się przez całe życie – Comenius. Wielostronny Partnerski Projekt Szkół

Koszt projektu ogółem: 61.725,00 PLN

Kwota dofinansowania: 61.725,00 PLN

Data złożenia wniosku: 20.02.2012 rok

Okres realizacji projektu: 2012- 2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 15.09.2019 rok

———————————————————————————————————————————–

„ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ – STAŻ ZAWODOWY DLA UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

Program: Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Projekty mobilności

Koszt projektu ogółem: 252.543,50 PLN

Kwota dofinansowania: 252.543,50 PLN

Data złożenia wniosku: 24.01.2011 rok

Okres realizacji: 01.04.2013-31.12.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.05.2019 rok

————————————————————————————————————————————–

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI SĄSIEDZKICH POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I INNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 9.402.160,00 PLN (2.350.540 Euro)

Kwota dofinansowania: 7.997.959,00 PLN (1.997.959 Euro)

Data złożenia wniosku: 30.08.2010 rok

Okres realizacji projektu: 01.04.2011 do października 2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 23.04.2019 rok

Cel projektu: wzmocnienie współpracy transgranicznej między Giżyckiem i Alytus poprzez modernizację infrastruktury sportowej i innowacyjne działania edukacyjne.

Strona internetowa projektu

——————————————————————————————————————————————

„W DRODZE PO SUKCES ZAWODOWY (STAŻE)”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 420.209,90 PLN

Kwota dofinansowania: 420.209,90 PLN

Okres realizacji: 01.02.2013 – 31.12.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 21.03.2019 rok

—————————————————————————————————————————————–

eea_grants„PROEKOLOGICZNE DZIAŁANIA SZPITALA GIŻYCKIEGO SP. Z O.O. POPRZEZ WYMIANĘ OŚWIETLENIA NAENERGOOSZCZĘDNE,MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Program PL 04 w ramach funduszy norweskich i EOG 2009-2014

Priorytet: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Źródło finansowania: Fundusze norweskie i EOG

Koszt projektu ogółem: 2.536.013,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.956.802,00 PLN

Data złożenia wniosku: 14.08.2013 rok

Okres realizacji projektu: 01.2015 – 10.2016


„PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W GIŻYCKU NA ODCINAKU OD ULICY GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA DO ULICY DĄBROWSKIEGO”

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Koszt przebudowy ogółem: 1 319 210,00 PLN

Budżet Miasta Giżycka: 1 082 000,00 PLN

Budżet powiatu: 237 210,00 PLN


„WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE GIŻYCKIM WE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół  Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 2014127,63 PLN

Kwota dofinansowania: 1663079,81 PLN

Data złożenia wniosku: 07.11.2016 rok

Okres realizacji: 05.05.2017 – 30.06.2018 rok

———————————————————————————————————————

erasmus„NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ Z ICT”

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

Program: Erasmus +

Kwota projektu ogółem: 78363,04 PLN

Kwota dofinansowania: 78363,04 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2016 rok

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018 rok

————————————————————————————————————————-

„EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER)

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem:  200 000,80 PLN

Kwota dofinansowania:  200 000,80 PLN

Data złożenia wniosku: 01.02.2016 rok

Okres realizacji: 15.11.2016 – 14.05.2018 rok


„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W GIŻYCKU”

Jednostka realizująca: Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Koszt projektu ogółem: 166281,28 PLN

Kwota dofinansowania: 45730,00 PLN

Okres realizacji: 04.09.2017-03.04.2018 rok


„PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: środki MRPiPS

Koszt projektu ogółem: 83.487,00 PLN

Kwota dofinansowania: 83.487,00 PLN


„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (III)”/ ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój

Koszt projektu ogółem: 1846984,79 PLN

Kwota dofinansowania: 1846984,79 PLN

Data złożenia wniosku: 20.01.2017 rok

Okres realizacji: 01.01.2017-30.06.2018 rok


„AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (III)”/ ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Regionalny Program Operacyjny WiM 2014-2020

Koszt projektu ogółem: 2009291,57 PLN

Kwota dofinansowania: 2009291,57 PLN

Data złożenia wniosku: 19.01.2017 rok

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2017 rok


PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH DŁUŻNIKAMI ALIMENTACYJNYMI (W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 150000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 150000,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2017 rok


„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823N GIŻYCKO – KOŻUCHY WIELKIE – KRUKLIN – SUCHOLASKI NA ODCINKACH 0+920-1+465 i 9+148-9+597”

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Koszt przebudowy ogółem: 1.776.673,91 PLN

Kwota dofinansowania: 888.336,00 PLN


Przebudowa al.. 1-go Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską

Źródło finansowania: PRGiPID (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej) / Fundusz Dróg Samorządowych  / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 1 769 960,25 zł

Kwota dofinansowania: 884 980,12 zł

Data złożenia wniosku 12.09.2018 r.


2

„ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA POWIATU GIŻYCKU”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 6.110.500,00 PLN

Kwota dofinansowania:  5.174.719,25 PLN

Okres realizacji: 12.01.2017 – 31.10.2019 r.


2 „CYFROWE MAZURY”

 

Jednostka realizująca: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie / Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 728.439,00 PLN

Kwota dofinansowania:  619.174,00 PLN

Okres realizacji: 27.04.2017 r. – 30.09.2018 r.


erasmus

„PROFESIONALNE PRAKTYKI PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 311 316,48 PLN

Okres realizacji: 01.06.2017 rok

Data finansowego zakończenia projektu: 31.05.2019 rok

———————————————————————————————————————–

„SĄSIEDZKIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

Program: Interreg VA Litwa – Polska

Kwota projektu ogółem: 107 748,62 PLN

Kwota dofinansowania:  91 586,33 PLN

Data złożenia wniosku: 22.05.2017 rok


2„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 3 324 352,90 PLN

Kwota dofinansowania:  2 163 610,10 PLN

Data złożenia wniosku: 30.01.2017 rok


logo_PFRON_2011_r„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SOSW W GIŻYCKU”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Koszt projektu ogółem: 27.400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 12.370,62 PLN

Okres realizacji: styczeń – luty 2019 rok


„ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny Pieczy Zastępczej

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 83.487,00 PLN

Kwota dofinansowania: 83.487,00 PLN


002„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (III)”

 

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój

Koszt projektu ogółem: 2.267.024,06 PLN

Kwota dofinansowania: 2.267.024,06 PLN

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2018 rok

———————————————————————————————————————————

logo RPO„AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (IV)”

 

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Regionalny Program Operacyjny WiM 2014-2020

Koszt projektu ogółem: 1.970.461,22 PLN

Kwota dofinansowania: 1.970.461,22 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2018 rok

——————————————————————————————————————————

logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

 

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 360.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 360.000,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.12.2018 rok

——————————————————————————————————————————

logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 513.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 513.000,00 PLN

Okres realizacji: 15.06.2018 – 30.09.2019 rok


logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 151.500,00 PLN

Kwota dofinansowania: 151.500,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 30.09.2019 rok2„INFORMATYZACJA SZPITALA GIŻYCKIEGO SP. z O.O.”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 2.527.626,89 PLN

Kwota dofinansowania:  2.139.146,46 PLN

Data złożenia wniosku: 16.08.2017 rok


„DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU GIŻYCKIM SP. Z O.O.”

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 337.700,00 PLN

Kwota dofinansowania:  287.045,00 PLN

Data złożenia wniosku: 08.08.2018 rok


DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH …

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Tytuł: Dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z pokryciem potrzeb dla domów pomocy społecznej w zakresie utrzymania standardów i zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach.

Źródło finansowania: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Koszt projektu ogółem: 163 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 131 120,00 zł

Wniosek złożony 13.04.2018r. Okres realizacji do 31.12.2018r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/