Powiatowy Rzecznik Konsumentów

KATARZYNA TOTA – LESZCZYŃSKA
pokój 222

Adres:
Starostwo Powiatowe w Giżycku,  Al. 1 Maja 14,  11-500 Giżycko
tel. (087) 428 59 58 wew. 52
fax. (087) 428 55 06
e-mail: rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 16:00
od wtorku do piątku 7:30 – 15:30

 

Gdzie konsument może uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów?

 • INFOLINIA STOWARZYSZENIA KONSUMENTÓW POLSKICH I FUNDACJI KONSUMENTÓW

 • KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD – porady udzielane drogą e-mailową przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakonsumentow.pl
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW KONSUMENTA PO 25 GRUDNIA 2014 r.prawa konsumenta
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Delegatura w Ełku
  ul. Chopina 15
  19 – 300 Ełk
  tel. (87) 621-16-53
  godziny pracy: poniedziałek godz. 8.00-16.00, wtorek – piątek  godz. 7.30-15.30
 • Oddział Federacji Konsumentów w Olsztynie
  ul. 1 Maja 13
  10 – 117 Olsztyn
  tel/fax (89) 535-21-16
  godziny pracy: poniedziałek 10.00 – 16.00
  wtorek, czwartek 10.00 – 18.00
  środa, piątek 10.00 – 14.00

Pomocne strony internetowe:

Zadania rzecznika kliknij, aby przeczytać

Udzielenie konsumentowi pomocy prawnej kliknij, aby przeczytać

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego. Osoby mieszkające poza Powiatem powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi
 • umów o świadczenie usług:
  – telekomunikacyjnych;
  – turystycznych;
  – przewozowych i pocztowych;
  – bankowych
  – energetycznych
  – związanych z obrotem nieruchomościami
  – edukacyjnych

Rzecznik nie zajmuje się sprawami:

 • roszczeń przedsiębiorców – przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego. Wyszukiwarka radców prawnych dostępna jest na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie http://rejestrradcow.pl/rw/;
 • ochrony danych osobowych – sprawy dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl , więcej informacji: www.giodo.gov.pl ;
 • ochrony dóbr osobistych – osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  adres: Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa, infolinia obywatelska 800 676 676,
  więcej informacji: www.rpo.gov.pl ;
 • ochrony praw pacjentów –  sprawy dotyczące naruszenia praw pacjenta można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, , e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl , infolinia 800 190 590, więcej informacji: www.bpp.gov.pl ;
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych – członkowie spółdzielni mieszkaniowych powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu tej drogi – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1A,00-013 Warszawa, więcej informacji: www.krs.org.pl
 • prawa pracy – sprawy z zakresu prawa pracy można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn, tel. (89) 527 42 75, e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl , więcej informacji: www.olsztyn.pip.gov.pl;
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej – osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
 • ochrony praw ubezpieczonych – sprawy związane z ochroną praw ubezpieczonych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; więcej informacji: www.rf.gov.pl;

Dyżury telefoniczne z zakresu ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego

 • Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.) odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00; łącznie 10 godzin dziennie.
 • Dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00.

Dyżury telefoniczne z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego

 • Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 13:00.

Jak skorzystać z pomocy prawnej udzielanej przez rzecznika ds. konsumenta? – kliknij, aby przeczytać

 PUBLIKACJE:

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

PRZEPISY DLA KONSUMENTÓW

PRZEPISY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA PALIW GAZOWYCH

 

PORADY KONSUMENCKIE:

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ. SPRAWDŹ, ZANIM PODPISZESZ

PRZED ŚWIĘTAMI

SPRAWA VOLKSWAGENA

OSTRZEŻENIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

TWOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY? POZNAJ PRAWA RODZICÓW JAKO KONSUMENTÓW

 

WZORY PISM:

Wzór reklamacyjny dotyczący towarów

Wzory reklamacyjne umowy o dzieło, której rezultatem jest rzecz ruchoma:

Wzory reklamacyjne umowy o dzieło, której przedmiotem jest rezultat nie będący rzeczą ruchomą:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

WNIOSKI DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ:

Wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów (DOC)

Wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów (PDF)

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/